DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
RAÓ SOCIAL:  ADELA MARIA RUSSO MOSCA, representant de ROCHESTER LANGUAGE CENTER, en endavant, ROCHESTER

 

NIF: 45463779R

Dades de contacte per exercir els drets:
ROCHESTER
Carrer Coll d’Estenalles, 89, 08230, Matadepera, Barcelona
Telèfon: 937 300 246

DADES DE L’INTERESSAT O REPRESENTANT LEGAL:

………………………………………………………………………………………………………, major d’edat, amb domicili en…………………………………………………………………………………………… núm……………., Localitat………………………………………….. C.P…………….. Província…………………………………………. Telèfon……………….……………… Correu Electrònic:.………..…………………………….. amb DNI …………………………….., del que acompanya còpia, per mitjà del present escrit exerceix el dret com interessat de conformitat amb els articles  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), i en conseqüència,

SOL·LICITA,

Que se li faciliti gratuïtament el dret de (marcar amb una X només una casella):

     Accés  a les seves dades
     Rectificació de les seves dades
     Supressió de les seves dades
     Portabilitat de les seves dades
     Limitació del tractament de les seves dades
     Oposició al tractament de les seves dades
     No ser objecte d’elaboració de perfils
     No rebre comunicacions comercials

Que, d’acord amb l’art. 12 del GDPR en el termini màxim d’un mes a explicar de la recepció d’aquesta sol·licitud (termini que pot prorrogar-se a màxim 2 mesos per a casos complexos) es respongui a la present sol·licitud i que es remeti per (marcar la casella corresponent amb una X):

     Correu Ordinari
     Correu Electrònic

A Matadepera, el …… de …………………….. de ……………..

Nom …………………………………………………………………………………., amb NIF ……………………..
Representant legal de …………………………………………………………., amb NIF ……………………..
Signatura: